X-0 BLACK > Racket

본문 바로가기주메뉴 바로가기

트라이온

Racket

PRODUCT

Racket

X-0 BLACK

  • Product NameX-0 BLACK
  • BrandX-0
  • S.PLARGE
  • S.S6.5
  • Weight85~87g
  • Balance285~288mm
  • MaterialNano Fire Melt, H.M Graphite, Ti-Mesh, Memory Carbon
  • Play-typePower play
  • Price360,000원
DESCRIPTION
2105797717_N15z38KX_X-0_BLACK.jpg
2105797717_szheqGUf_IMG_3062.jpg
2105797717_vslwSIMx_IMG_3061.jpg
2105797717_sQlvWj1E_IMG_3064.jpg
2105797717_Kp9uJzrX_IMG_3058.jpg
2105797717_YLDuRM9O_IMG_3056.jpg
2105797717_nqEc0Sr4_IMG_3054.jpg
2105797717_2P3ZS85o_IMG_3052.jpg

본문

이전글 X-0 RED
다음글 X-0 MEMORY BLUE